dr traveled

人间天堂,塔希提群岛!


 法属波利尼西亚群岛,1767年,英国航海家奥利斯,驾船寻找传说中的南方大陆,遭遇大风,船被吹到塔希提岛,岛上土著非常热情,载歌载舞并且送上年轻美貌姑娘。。。。。。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

台湾白酒八八坑道博客精品

来源:光照晨曦

评论